Image
 

Támogatóink

playersroom allat eubungeprimachiodmesmametroMFBMKImbnRichterUnicreditZarazala

Adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatvédelmi tájékoztató célja: hogy az Esély a Gyermekeknek Alapítvány honlapján látogatóit előzetesen tájékoztassa tevékenységéről. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Esély a Gyermekeknek Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az érintettekkel hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoztassa a látogatókat jogaikról és nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről. Ha az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását felkérést követően adja meg. Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezetünk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek


A személyes adatok kezelésének elveit Szervezetünk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete  (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) fekteti le.

A személyes adatok:

• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jog-szerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)


• az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”);


• Ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”);


• gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);


• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);


• kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).


• Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

Honlapunkon az Ön személyes adatait:

• az előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasznál-juk.


• egyes esetekben adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.


• illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Szervezetünknek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.


Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. szabályozásához hasonló a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát nincs a szervezetünknek az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettsége 2018. május 25. napjától, Szervezetünk saját maga tartja nyilván az adatkezeléseit

Adatkezelő adatai:

Esély a Gyermekeknek Alapítvány
Székhelye: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11
Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-01-0008707
Adószáma: 18177985-1-41
Képviselők: Stubenvoll Péterné, Király Ádám
E-mail cím: info@egya.hu
web: www.egya.hu
Szervezetünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk működésével kapcsolatosan a fenti elérhetőségeken tájékoztatást kérhet.

Adatfeldolgozók igénybevétele:

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Szervezetünk a jelen Tájékoztatóban az alábbiakban nevesített Adatfel-dolgozókat veszi igénybe. Az kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Szervezetünk az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, és biztosítjuk honlapunkon az adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos tájékoztatást:

Tárhely szolgáltatás

• Microware Hungary Kft.
• 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
+361 432 3236
 

A Honlapunkon kezelt adatok:

1) HONLAP LÁTOGATÁSA

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság méré-sére, statisztika készítése.
Az adatkezelés jogalapja: Szervezetünk jogos érdeke
Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói
Az adatkezelés időtartama: Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően leg-feljebb 7 napig tárolja.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

2) REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

Nincs ilyen opció.

3) HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS

Nincs ilyen opció

.

Kezelt adatok:

Potenciális adományozók esetében: vezetéknév, keresztnév, , telefonszám, adományozás módja, (postai adományozás esetén levelezési cím), támogatás értéke.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adományozó önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fenn-marad, amíg az Adományozó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
 

5) ÜGYINTÉZÉS, PANASZKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A felhasználó kérdésére válaszadás, észrevétel, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség.
Kezelt személyes adatok köre:
• teljes név,
• e-mail cím
• telefonszám
• levelezési cím
• egyéb személyes üzenet
Az adatkezelés időtartama: 5 év
 

II. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG?

Az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:


Joga van:
• tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;


• hozzáférést kérni az önről tárolt személyes adatokhoz;


• adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;


• személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azok kezelése jogellenes;


• tiltakozni személyes adatainak marketingcélokra történő vagy a sajátos helyzetéhez kapcsolódó feldolgozása ellen;


• meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;


• személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő elküldését kérni, amelyeket egy másik adatkezelőnek elküldhet („adathordozhatóság”);


• kérni, hogy az olyan, önre vonatkozó vagy önt jelentős mértékben érintő automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket természetes személyek hozzák meg, ne pusztán számítógépek. Ebben az esetben joga van a véleményét is kifejteni, és kifogást emelhet a döntés ellen. (GDPR III. fejezete)
A Szolgáltató, mint Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk működésével kapcsolatosan, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel ügyfélszolgálatunkon tájékoztatást kérhet.


Ügyfélszolgálatunk:
A Szolgáltató ügyfélszolgálatát a info@egya.hu e-mail címen lehet elérni hétköznapokon (H-P) 9.00-15.00 óra között.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. Amennyiben a Szolgáltató megtagadja kérését, azt minden esetben köteles megindokolni.
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk a Szolgáltató által kezelt, vagy a szerződéses adatfeldolgozója által feldolgozott:
Ø személyes adatairól
Ø az adatok forrásáról
Ø az adatkezelés céljáról
Ø az adatkezelés jogalapjáról
Ø az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatározására irányadó körülményekről, jogszabályokról
Ø az adatfeldolgozók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről
Ø az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről.
A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg a Szolgáltató ebben az esetben a meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatai hibásak, hiányosak vagy pontatlanok, felkérheti a Szolgáltatót, mint adatkezelőt az adatok kijavítására. Ennek indokolatlan késedelem nélkül késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) eleget teszünk, vagy amennyiben nem, azt írásban megindokoljuk, hogy miért nem lehet kérésének eleget tenni.
Önnek joga van tiltakozni az adatai kezelése ellen, és felkérheti a Szolgáltatót, mint adatkezelőt az adatai törlésére.
A Szolgáltatónak az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatnia kell önt a tiltakozáshoz való jogáról.
Amennyiben a Szolgáltató az Ön hozzájárulása, vagy egy szerződés alapján kezeli a személyes adatait, kérheti a Szolgáltatót, hogy továbbítsa Önnek a személyes adatait. Azt is kérheti, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, hogy a személyes adatait közvetlenül egy másik vállalkozásnak továbbítsák, amelynek a szolgáltatásait használni szeretné.
Ön az olyan esetekben gyakorolhatja az adatkezelés korlátozására vonatkozó jogát, amikor nem világos, hogy szükséges-e az adatok törlése, és ha igen, mikor. Az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozásának kérésére:
• ha vitatja a személyes adatok pontosságát;
• ha nem akarja töröltetni az adatokat;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra adatkezelés céljából, de jogi okokból kifolyólag még nem törölhetők;
• ha az adatkezelés elleni tiltakozásával kapcsolatos döntés még nem született meg.
A „korlátozás” azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő köteles önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni. Ön az adatkezelésről az illetékes törvényszék előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).


Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/


Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy az illetékes törvényszékhez fordulna panaszával – az együttműködés és az adatkezeléssel kapcsolatos probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szolgáltatónkat.
Jelen tájékoztató és szervezetünk kommunikációs tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályok és azok rövidítései:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról Önt jelen honlapon tájékoztatja.